Obavijest o privatnosti za kandidate za zapošljavanje u društvu GERMANIA SPORT d.o.o.

Poštovani/-a,

ovime potvrđujemo primitak Vaše prijave odnosno otvorene molbe za zasnivanjem radnog odnosa u društvu GERMANIA SPORT d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“) zajedno s popratnom dokumentacijom koju ste nam u tu svrhu dostavili te Vam se ujedno zahvaljujemo na iskazanom interesu. Ovom obaviješću željeli bismo Vam dati neke informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka od strane Društva kao Voditelja obrade, a u svrhu potencijalnog zapošljavanja kod Društva kao poslodavca.

Podaci o Voditelju obrade

Voditelj obrade je društvo GERMANIA SPORT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 34/a. Voditelja obrade možete kontaktirati pisanim putem pismenom predanim odnosno upućenim na spomenutu adresu sjedišta Društva, s naznakom „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili pisanim putem na e-mail: zaštita.podatakagermaniasport.hr.

Koje podatke prikupljamo?

Prilikom provedbe selekcijskog postupka prikupljati ćemo sljedeće osobne podatke:

 • identifikacijske podatke (ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, adresa prebivališta i/ili boravišta);
 • podatke za kontakt (e-mail adresu, broj telefona);
 • podatke o Vašem radnom iskustvu i stažu;
 • podatke o Vašem obrazovanju i stručnoj spremi, kvalifikacijama i vještinama (vozačka dozvola, poznavanje stranih jezika, dodatne edukacije, certifikati i postignuća i slično);
 • zdravstvene podatke (npr. podaci o invalidnosti) ako su navedeni u dostavljenoj dokumentaciji;
 • podatke o nekažnjavanju iz kaznene i/ili prekršajne evidencije (samo ako je to propisano zakonom i propisima ili ako za isto postoji legitimni interes Društva);
 • druge podatke eventualno navedene u prijavi / zamolbi / životopisu (primjerice slika, osobni interesi, ostala postignuća i slično).

Kako prikupljamo podatke i s kojom svrhom?

Društvo može prikupljati gore navedene podatke na različite načine. Na primjer, podaci mogu biti sadržani u dostavljenoj prijavi / zamolbi / životopisu / otvorenoj molbi ili drugoj dokumentaciji, mogu biti pribavljeni iz Vaših identifikacijskih isprava (npr. osobna iskaznica, putovnica) ili prikupljeni kroz razgovore obavljene tijekom selekcijskog procesa ili druge oblike procjene, dakle neposredno od ispitanika. Također, možemo prikupljati osobne podatke o Vama od strane trećih osoba, primjerice preporuke dobivene od prethodnih poslodavaca. Podatke od trećih osoba prikupljati ćemo samo nakon što Vam ponudimo zasnivanje radnog odnosa te ćemo Vas o istom prikupljanju obavijestiti u skladu s člankom 14. Opće uredbe.

U slučaju prijave na natječaj objavljen na portalu MojPosao.hr, Društvo podatke prikuplja putem toga portala, a u kojem slučaju Društvo djeluje kao zajednički voditelj obrade zajedno s društvom Alma Career Croatia d.o.o. za informatiku, Zagreb, Strojarska cesta 20. Uvjeti korištenja portala MojPosao.hr, odnosno pravila privatnosti zajedničkog voditelja obrade – društva Alma Career Croatia d.o.o. za informatiku, kao i sva ažuriranja istih nalaze se na web stranici istoga društva: https://www.moj-posao.net/HR/Info/TermsOfUse/ .

Osobne podatke koje ste nam dostavili koristiti ćemo isključivo za potrebe provođenja predmetnog natječaja za zapošljavanje, odnosno postupanja po otvorenoj molbi za zapošljavanje, u mjeri u kojoj je to nužno.

Pravna osnova za obradu

Pravna osnova za obradu podataka prikupljenih prijavom na oglas za zapošljavanje te potrebnih za provedbu selekcijskog postupka je poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije eventualnog sklapanja ugovora o radu s Društvom kao voditeljem obrade (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka), dok je pravna osnova za obradu podataka prikupljenih dostavom otvorene molbe privola ispitanika (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Podatke o nekažnjavanju iz kaznene evidencije (potvrda o nepostojanju pravomoćne presude za kazneno djelo i/ili potvrda da se protiv osobe se vodi kazneni postupak) i/ili prekršajne evidencije Društvo prikuplja samo ukoliko je to propisano zakonom i propisima (članak 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka) ili u slučaju ako je to nužno za potrebe legitimnih interesa Društva kao voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka) primjerice kada je to potrebno s obzirom na specifičnost pojedinog radnog mjesta.

Cilj prikupljanja i obrade svih osobnih podataka je pronalaženje odgovarajućih zaposlenika za obavljanje naše poslovne djelatnosti odnosno poslova određenog radnog mjesta.

Rokovi čuvanja podataka

a) Prijava na otvoreni natječaj za posao u Društvu:

Vaše podatke čuvamo isključivo koliko je potrebno da bismo proveli selekcijski postupak te donijeli odluku o zapošljavanju te ih po završetku selekcijskog postupka odnosno natječaja brišemo.

U slučaju da Vas ne odaberemo u ovom selekcijskom postupku, a ako ste zainteresirani Vaše podatke pohranimo te da Vas kontaktiramo u slučaju da se kasnije pojavi mogućnost Vašeg zapošljavanja u Društvu, molimo Vas da nam dostavite jasnu, nedvosmislenu i izričitu privolu da Vašu prijavu / zamolbu / životopis ili drugu dokumentaciju i podatke pohranimo na rok od godine dana od okončanja natječaja za zapošljavanje na kojeg ste se prijavili odnosno od završetka selekcijskog postupka.
Privolu možete dostaviti na e-mail adresu zaštita.podatakagermaniasport.hr ili potpisivanjem pisane izjave o suglasnosti ili na drugi odgovarajući način iz kojeg je moguće jasno utvrditi kako postoji Vaša jasna, nedvosmislena i izričita privola za isto.

Molimo da nam privolu za pohranu Vaših osobnih podataka sadržanih u Vašoj prijavi / zamolbi / životopisu / drugoj dokumentaciji dostavite najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka ove obavijesti, odnosno najkasnije do završetka selekcijskog postupka, jer ćemo u suprotnom, po provedbi natječaja za zapošljavanje na kojeg ste se prijavili, Vašu prijavu / zamolbu / životopis / drugu dokumentaciju i podatke koje ste nam dostavili, na siguran način trajno ukloniti / izbrisati iz naše evidencije.

U slučaju primitka Vaše privole, Vašu ćemo prijavu / zamolbu / životopis / drugu dokumentaciju i podatke pohraniti i koristiti isključivo za svrhu eventualnog budućeg zapošljavanja u Društvu.

a) Otvorena molba za posao u Društvu:

U slučaju primitka Vaše otvorene molbe, na temelju privole ispitanika, Vaše podatke pohranjujemo isključivo koliko je potrebno i to najdulje godinu dana od dana zaprimanja Vaše otvorene molbe ili do povlačenja privole ispitanika.

Privola i povlačenje privole

Privola dana podnošenjem otvorene molbe ili privola dana za pohranu podataka nakon završetka selekcijskog postupka odnosno natječaja u slučaju da na istome niste odabrani, odnosi se isključivo na osobne podatke prikupljene u tijeku selekcijskog postupka, odnosno iz otvorene molbe, a u svrhu eventualnog budućeg zaposlenja u Društvu te se isti osobni podaci neće koristiti u druge svrhe.

Privolu možete uskratiti te u svakom trenutku povući te ne može i neće rezultirati bilo kakvim negativnim posljedicama za Vas osobno i/ili na poslovni odnos s Društvom. Obrada na temelju privole prije eventualnog povlačenja iste zakonita je odnosno da povlačenje privole ne može prethodno prikupljanje, obradu i korištenje predmetnih osobnih podataka učiniti nezakonitom.

Privolu možete povući slanjem pisane obavijesti Službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu: [email protected], ili na adresu sjedišta Voditelja obrade (s naznakom: „Za Službenika za zaštitu podataka“), kao i osobno na adresi sjedišta Voditelja obrade, odnosno na drugi odgovarajući način na koji je ista dana.

Tko ima pristup podacima?

Primatelji Vaših osobnih podataka su isključivo osobe zaposlene u Društvu koje su u tu svrhu posebno ovlaštene. Društvo će onemogućiti pristup i odavanje Vaših osobnih podataka neovlaštenim osobama. Prije zasnivanja radnog odnosa s Vama, nećemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama, osim za potrebe eventualne provjere dostavljenih preporuka od Vaših prethodnih poslodavaca.

Što u slučaju zasnivanja radnog odnosa?

U slučaju zasnivanja radnog odnosa s Vama, Društvo može prikupljati dodatne osobne podatke potrebne za ispunjavanje naših pravnih obveza, dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama koliko je to potrebno radi zapošljavanja, izvršavanja ugovora o radu, uključujući i ispunjenje zakonskih obveza, za potrebe upravljanja radom i njegova planiranja, organizacije, jednakosti i različitosti na radnom mjestu, zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite imovine i za potrebe ostvarivanja i uživanja prava iz ugovora o radnom odnosu te za potrebe prestanka radnog odnosa.

O svemu navedenom ćemo Vas prethodno obavijestiti u zasebnoj obavijesti o privatnosti za zaposlenike Društva.

Koja su Vaša prava glede Vaših podataka koje obrađujemo?

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka možete:

 • tražiti potvrdu obrađuje li Društvo Vaše osobne podatke, zatražiti pristup istim podacima i informacije o obradi (članak 15. Opće uredbe);
 • tražiti ispravak netočnih podataka i dopunu nepotpunih podataka (članak 16. Opće uredbe);
 • tražiti brisanje podataka ako su za to ispunjeni propisani uvjeti (članak 17. Opće uredbe);
 • tražiti ograničenje obrade podataka ako su za to ispunjeni propisani uvjeti (članak 17. Opće uredbe);
 • tražiti da podatke prenesemo drugom voditelju obrade ako je isto primjenjivo (članak 20. Opće uredbe);
 • uložiti prigovor Društvu na obradu Vaših podataka ako smatrate da se isto ne vrši pravilno (članak 21. Opće uredbe).

Vaša prava možete ostvariti dostavom Vašeg upita/prigovora/zahtjeva na adresu:

GERMANIA SPORT d.o.o.
Radnička cesta 34/a
10000 Zagreb
s naznakom: „Za službenika za zaštitu osobnih podataka“

ili putem e-maila na: zaštita.podatakagermaniasport.hr

Društvo Vašu privatnost shvaća ozbiljno i svaki zaprimljeni zahtjev će biti pažljivo razmotren te će Vam na isti biti pravovremeno odgovoreno, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. U slučaju velikog broja zaprimljenih zahtjeva i/ili složenosti Vašeg upita Društvo može produžiti rok za odgovor na Vaš upit/zahtjev za dodatna dva mjeseca, a o čemu će Vas obavijestiti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva kao i o razlozima takvog postupanja.

Što ako ne dostavite podatke?

Niste zakonski niti ugovorno obvezni dostaviti nam svoje osobne podatke tijekom selekcijskog postupka za zapošljavanje, no ukoliko ne dostavite podatke, možda nećemo biti u mogućnosti obraditi Vašu prijavu / zamolbu / životopis /drugu dokumentaciju na način potreban za Vaše sudjelovanje i odabir u selekcijskom postupku.

Vaše pravo na prigovor

Ako imate prigovor glede načina na koji obrađujemo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate Društvo na način kako je prethodno opisano kako bismo otklonili problem, ali također možete u svakom trenu poslati pritužbu nadležnom nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (članak 77. Opće uredbe) putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR - 10000 ZAGREB